Actievoorwaarden Hollandia-Debic Chef’s Table Winactie 2018

Actievoorwaarden Hollandia-Debic Chef’s Table Winactie 2018

Artikel 1 Algemeen

1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Chef’s Table Winactie (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, in geschreven in de Kamer van Koophandel voor [regio] onder dossiernummer 01070163 (hierna: "FrieslandCampina") organiseert van 1 februari 2018 tot en met 31 april 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden, die ook te vinden zijn op www.hollandia.nl.

3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u per e-mail/schriftelijk richten aan hollandia@frieslandcampina.com

 

Artikel 2 Speelwijze
De Actie werkt als volgt:

Deelnemers kunnen, door zich éénmalig in te schrijven voor de Hollandia-Debic merktransitie campagne nieuwsbrief op de website go.debic.com/chefstable, kans maken op een Chef’s Table-dinervoor 2 personen bij Restaurant Bougainville (www.restaurantbougainville.com), gevestigd op de Dam 27; 1012 JS Amsterdam.

 

Artikel 3 Prijzen/actieproducten

1. Het prijzenpakket bestaat uit 20x een diner - ter waarde van €354,- ex. BTW - bestaande uit een 8-gangen à la carte menu, inclusief wine experience voor 8-gangen, voor 2 personen aan de Chef’s Table. De waarde van het totale prijzenpakket bedraag hierdoor €7,080,- ex. BTW.

2. Een deelnemer kan maximaal één keer per uniek e-mailadres deelnemen aan de Actie. FrieslandCampina bezorgt prijzen alleen binnen Nederland.

3. FrieslandCampina zal op maandag 7 mei 2018 de 20 prijswinnaars aanwijzen op basis van een onpartijdige loting. Dit gebeurt met het online computerprogramma https://www.random.org/integers/ waarbij elke deelnemer genummerd is en er willekeurig 20 afzonderlijke nummers, die corresponderen met deze deelnemers, worden gegenereerd.

4. FrieslandCampina zal de prijswinnaars uiterlijk op 11 mei 2018 per e-mail informeren. De prijswinnaar mag zelf 1 persoon naar keuze meenemen naar het  Chef’s Table-diner.

5. De Chef’s Tables zullen gereserveerd worden op nader door FrieslandCampina te bepalen maandagen in de maand  juni en/of juli 2018. Er is aan de Chef’s Table plaats voor 8 personen; dit betekent dat verschillende prijswinnaars één tafel zullen delen.

6. De prijswinnaars worden op 11 mei 2018 geinformeerd over de datum waarop zij zijn ingedeeld. De prijswinnaars zullen ingedeeld worden op de beschikbare data in chronologische volgorde, afhankelijk van de volgorde waarin zij door de loting  aangewezen zijn. De eerste vier door loting aangewezen prijswinnaars worden dus ingedeeld op de eerste beschikbare dag, de tweede vier prijswinnaars op de tweede beschikbare dag enzovoorts, tot alle vijf maandagen zijn gevuld.

7. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina. FrieslandCampina zal vrijgegeven plekken aan de Chef’s Table opnieuw onpartijdig verloten onder de groep deelnemers die nog niet eerder zijn aangewezen.

8. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.

 

Artikel 4 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende de Actie in Nederland woont en werkzaam is in de horeca als chef en/of kok en/of een soortgelijk begroep (bijvoorbeeld sous-chef, kok, keukenhulp of leerlingkok).
2. Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.

3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.

5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten, indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.

Artikel 5 Gebruik gegevens
1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige ­­­­­­­­­­gegevens te verstrekken over hun telefoonnumer, e-mailadres en de bedrijfsnaam waar zij werkzaam zijn. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens, die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2017 – de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) behandelen.

3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.
 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg, die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.
 

Artikel 7 Slotbepalingen
De merken FrieslandCampina, Hollandia en Debic zijn geregistreerde merken van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen” 2014.

3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.

 

 

Versie 4.0 datum 25-01-2018